Anne Marie Chrétienne Henriette Bowier

Anne Marie Chrétienne Henriette Bowier is geboren op 6 jun. 1919 in Amersfoort.

Zij huwde Antony Jan Tjeenk Willink op 20 nov. 1943 in Haren. Antony Jan is geboren op 17 feb. 1917 in Naarden en overleden op 11 jul. 1997 in Zwolle.


Kinderen van Anne Marie Chrétienne Henriette Bowier en Antony Jan Tjeenk Willink

  1. Harmanus Petrus Tjeenk Willink is geboren op 1 mrt. 1945 in Haren. 
  2. Cornelia Hermina Tjeenk Willink is geboren op 15 okt. 1946 in Haren. 
  3. Anne Marie Chrétienne Hermine Wilhelmina Tjeenk Willink is geboren op 29 nov. 1953 in De Wijk.